Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Komunikacji i Drogownictwa


Dyrektor - Leszek Sutnik

tel. 29 764 32 43 wew. 280


Ważny komunikat: więcej czasu na zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu


Brak opisu obrazka          Brak opisu obrazka          Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka          Brak opisu obrazka


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – „KD” należy utrzymanie dróg powiatowych oraz sprawy wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:

1) w zakresie prawa o ruchu drogowym:

a) rejestracja pojazdów,
b) wydawanie decyzji odmawiających rejestracji pojazdu,
c) wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
d) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
e) wyrejestrowywanie pojazdów na stałe,
f) czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
g) przywracanie pojazdów czasowo wycofanych do ruchu,
h) naliczanie kar z tytułu niedopełnienia obowiązku rejestracji pojazdu, zgłoszenia zbycia i nabycia,
i) potwierdzanie danych o pojazdach ubyłych z terenu powiatu do innych organów rejestrujących,
j) udzielanie informacji o pojazdach i ich właścicielach (dane identyfikacyjne, dane osobowe, informacje o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami) organom policji  i innym upoważnionym do tego instytucjom,
k) przesyłanie sfałszowanych dokumentów organom policji,
l) wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych,
m) składanie zamówień na druki dowodów rejestracyjnych, nalepki i tablice rejestracyjne,
n) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
o) wpisywanie do rejestrów i dowodów rejestracyjnych zastawów bankowych  i współwłasności,
p) anulowanie zastawów i współwłasności w rejestrach i dowodach rejestracyjnych,
q) wydawanie i cofanie  zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
r) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ,
s) wydawanie i cofanie imiennych uprawnień dla diagnostów,
t) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,
u) wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
v) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
w) wymiana dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
x) wydawanie skierowań na badania kontrolne kierowców,
y) prowadzenie ewidencji kierowców,
z) sporządzanie zamówień na prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji,
za) prowadzenie rozliczeń finansowych z zakresu komunikacji,
zb) wydawanie i cofanie zezwoleń na  prowadzenie  szkolenia  kierowców przedsiębiorcom i szkołom,
zc)     dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji,
zd) skreślanie instruktorów z ewidencji, kierowanie na egzamin kontrolny i na badania lekarskie,
ze) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie  dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia,
zf)     zgłaszanie kandydatów na instruktorów i instruktorów na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
zg) wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z dróg,
zh) wyznaczanie parkingu strzeżonego w celu umieszczenia pojazdu  usuniętego z drogi,
zi)     przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wysokości  opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Powiatu,
zj) przygotowywanie dokumentacji przedsądowej związanej z pojazdami usuniętymi  w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym i nieodebranymi z parkingu,
zk) wydawanie decyzji dotyczących naliczenia kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych na parking wyznaczony przez Starostę i nieodebranych w terminie,
zl) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty Ostrołęckiego w sprawie likwidacji lub sprzedaży pojazdów przejętych przez Powiat Ostrołęcki w ramach realizacji zadań wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;

2) w zakresie ustawy o kierujących pojazdami:

a) rejestracja wniosków i wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
b) wydawanie decyzji o uprawnieniach do kierowania pojazdami i dokumentów z tym związanych:
- praw jazdy krajowych,
- praw jazdy międzynarodowych,
- pozwoleń do kierowania tramwajami,
- pozwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
c) wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
d) zmiana danych w dokumentach uprawniających do kierowania pojazdami,
e) wydawanie z depozytu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
f)  zwrot po zatrzymaniu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
g) wymiana dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami:
–    na podstawie art. 124 ustawy o kierujących pojazdami i art. 150 ustawy prawo o ruchu drogowym,
–    wymiana zagranicznego prawa jazdy,
–    z powodu przedłużenia prawa jazdy, na podstawie art. 15 ustawy o kierujących pojazdami,
h) wydawanie decyzji o zatrzymaniu i zwrocie uprawnień i dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z powodu:
–    przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
–    przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym oraz przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc w dowodzie rejestracyjnym,
–    uznania, że kierowca jest dłużnikiem alimentacyjnym,
–    braku ważnych badań lekarskich, psychologicznych oraz kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii,
i)  wydawanie decyzji o cofnięciu i przywracaniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami,
j)  wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne,
k) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii,
l)  przyjęcie Profilu Kandydata na Kierowcę po zakończeniu szkoleniu i zdanym egzaminie oraz wysyłanie zamówień na dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami,
m) przyjmowanie wyprodukowanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
n) wprowadzanie do ewidencji orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów oraz generowanie zawiadomień o wykonaniu środka karnego,
o) żądanie i przekazywanie akt kierowców,
p) prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień do kierowania pojazdami,
q) odpowiadanie na wnioski w sprawie udostępniania danych z akt kierowców,
r) przechowywanie zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
s) archiwizacja dokumentów i akt kierowców,
t)  współpraca z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie wydawania druków praw jazdy,
u) współpraca z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego i ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;

3) w zakresie ustawy o transporcie drogowym:

a) prowadzenie spraw dotyczących udzielania licencji w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy, odmowy udzielenia licencji, przenoszenia uprawnień wynikających z licencji, orzekanie o wygaśnięciu oraz cofnięciu licencji a także wydawanie wypisów z tych licencji,
b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, odmowa wydania tycz zezwoleń, wydawanie decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwoleń,
c) wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń,
d) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym została udzielona licencja, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne lub zezwolenie na wykonywanie przewozów – w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
e) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
f) udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, odmowa udzielenia zezwolenia, zmiany, zawieszanie, cofanie zezwoleń, orzekanie o wygaśnięciu zezwoleń, przenoszenie uprawnień wynikających z zezwolenia,
g) orzekanie o utracie dobrej reputacji przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą transportem, lub o tym, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona w sytuacji, gdyby utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję na naruszenie,
h) orzekanie o niezdolności do kierowania operacjami transportowymi przez osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie,
i) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej informacji w sprawie udzielonych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
j) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźników kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu dokumentu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji oraz wypisów z tych dokumentów,
k) przekazywanie do Krajowego Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego informacji w sprawie udzielonych licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

4) w zakresie ustawy o publicznym transporcie drogowym:

a) przygotowywanie uchwały dotyczącej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
b) przeprowadzanie postępowań w sprawie wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, przygotowywanie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
c) wydawanie zaświadczeń, zmiana lub wydawanie wtórników zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej,
d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przedsiębiorcom potwierdzeń zgłoszenia zamiaru wykonywania przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie będącego transportem o charakterze użyteczności publicznej,
e) prowadzenie spraw z zakresu odmowy potwierdzenia zgłoszenia wykonywania przewozu nie będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej,
f) prowadzenie spraw związanych z cofaniem lub orzekaniem o wygaśnięciu potwierdzenia wykonywania przewozu nie będącego przewozem o charakterze użyteczności publicznej,
g) przeprowadzanie kontroli dokumentów i działalności związanej z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
h) rozpatrywanie wniosków o udzielenia rekompensaty z tytułu utraconych przychodów lub poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług o charakterze użyteczności publicznej,
i) nakładanie kar pieniężnych na operatorów publicznego transportu zbiorowego w przypadkach prawem przewidzianych,
j) opracowywanie regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy,
k) przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
l) przygotowywanie uchwał w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich,
m) przegotowywanie wniosków o objęcie dopłatą w roku kalendarzowym realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi,
n) przegotowywanie wniosków o dopłatę w okresie rozliczeniowym za dany miesiąc do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi,
o) kontrola przedsiębiorców wykonujących przewozy autobusowe z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,  
p) rozliczanie not obciążeniowych z wykonanej usługi;

5) w zakresie drogownictwa:

a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, informacji, analiz i sprawozdań na podstawie zgromadzonych danych w zakresie dróg,
b) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych oraz organizacji ruchu, porządku i bezpieczeństwa na drogach,
c) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
d) koordynacja działań na rzecz rozwoju sieci drogowej i poprawy stanu dróg współdziałanie w tym zakresie z Generalną Dyrekcją Dróg  Krajowych i Autostrad Oddziałem w Warszawie, Urzędem  Marszałkowskim, urzędami gmin z terenu Powiatu,
e) współpraca z administracją drogową: dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, potrzeby efektywnego wykorzystania dróg publicznych i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej,
f) współpraca z zarządcami dróg: krajowych, wojewódzkich, gminnych w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na drogi, wspólnego  finansowania zadań na sieci drogowej Powiatu,
g) prowadzenie ewidencji pomocy finansowej udzielonej przez gminy oraz Powiat na inwestycje drogowe,
h) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych,
i) współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych,
j) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach  powiatowych i gminnych na obszarze powiatu, w tym w szczególności:
–    zatwierdzanie stałej i czasowej organizacji ruchu,
–    opiniowanie stałej i czasowej organizacji ruchu,
–    prowadzenie kontroli, w przypadku wprowadzenia stałej organizacji ruchu, wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu,
–    rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
–    przekazywanie wnioskodawcy zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
–    prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu,
–    opiniowanie w koncepcjach i projektach budowlanych geometrii dróg powiatowych i gminnych,
–    współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,
–    wydawanie zezwoleń na uroczystości i imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny,
k) prowadzenie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych;

6)  w zakresie transportu kolejowego:

a) przygotowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części, w przypadku odcinka linii kolejowej przebiegającej wyłącznie po terenie  Powiatu,
b) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem zbędnego mienia PKP;
c)    przygotowywanie opinii o likwidacji linii kolejowej, na której zawieszono przewozy;

7)    w zakresie żeglugi śródlądowej:

a)    rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

2. Szczegółowa struktura Wydziału:

1)    Dyrektor Wydziału;
2)    zastępca dyrektora;
3)    wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów, wydawania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
4)    wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami;
5)    wieloosobowe stanowisko pracy ds. wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym, kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia oraz koordynacji rozkładów jazdy;
6)    wieloosobowe stanowisko ds. drogownictwa, ośrodków szkolenia, instruktorów nauki jazdy oraz zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
7)    stanowisko ds. stacji kontroli pojazdów, wydawania i cofania imiennych uprawnień dla diagnostów uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, wydawania  decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów, usuwania pojazdów
z dróg oraz naliczania kosztów ich usunięcia i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Ostrołęckiego;
8)    wieloosobowe stanowisko – pomoc administracyjna.


Wersja XML