Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczniowskie Kluby Sportowe


Procedura dokonywania wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 

Kogo dotyczy

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych w liczbie co najmniej siedmiu, mogą założyć uczniowski klub sportowy, stając się jednocześnie jego członkami założycielami.Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o sporcie, członkami takiego klubu mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego rodzice lub opiekunowie, nie ma jednak biernego ani czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16–18 lat sam decyduje o przynależności do stowarzyszenia oraz korzysta z pełni praw wyborczych, ale w składzie zarządu danej organizacji większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.

Na zebraniu założycielskim członkowie założyciele podejmują następujące uchwały o: powołaniu uczniowskiego klubu sportowego, wyborze komitetu założycielskiego, uchwaleniu statutu (art. 9 i 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach), mogą też wybrać zarząd  i komisję rewizyjną. Następnie komitet założycielski składa wniosek (razem z wymaganą dokumentacją) o wpis do ewidencji do starosty właściwego ze względu na siedzibę uczniowskiego klubu sportowego. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji starosty.

Pracą uczniowskich klubów sportowych kierują trenerzy lub nauczyciele wf, ponieważ kluby te przeznaczone są dla najmłodszych zawodników i na ogół powstają przy szkołach oraz miejskich lub gminnych ośrodkach sportu i rekreacji.

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Ostrołęcki

Starosta właściwy ze względu na siedzibę uczniowskiego klubu sportowego na wniosek komitetu założycielskiego dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji (zgodnie z art. 4 ust. 4  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Dz. U. z 2016, poz. 176 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Ostrołęckiego, zawierający adres siedziby Klubu potwierdzony zgodą właściciela lokalu i numer telefonu Komitetu Założycielskiego.

 2. Protokół z Zebrania Założycielskiego UKS zawierający podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z podjętymi uchwałami:

- uchwałę członków założycieli o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego,

- uchwałę o przyjęciu statutu uczniowskiego klubu sportowego,

- uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego uczniowskiego klubu sportowego wraz z umocowaniem go do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji,

- uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego  (jeśli taka uchwała została podjęta),

- uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego (jeśli taka uchwała została podjęta).

 3. Lista członków założycieli – co najmniej 7 osób pełnoletnich (lista zawiera imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpis założycieli),

 4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim,

5. Statut Klubu w 3 egzemplarzach (zawierający podpisy Komitetu założycielskiego na ostatniej stronie oraz jego parafy na każdej ze stron statutu).

Uwaga! Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

Termin załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o wpis lub odmowę wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Ostrołęckiego wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego.

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 27 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 wew. 159

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016, poz.176 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

4. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 243 poz. 1449)

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych wraz załącznikami składa Komitet Założycielski wybrany na pierwszym Zebraniu Założycielskim klubu. Po analizie złożonej dokumentacji pod względem formalno – prawnym, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub braków, wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie. W przypadku naruszenia prawa, błędów lub braków w dokumentacji, wydaje się decyzję odmowną. W przypadku pozytywnej oceny dokumentów w tym statutu, wpisuje się uczniowski klub sportowy do ewidencji, potwierdzając ten fakt decyzją administracyjną.

Wersja XML