Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji


Dyrektor - Kazimierz Biedrzycki

tel.: 29 764 32 41, 764 32 42, 764 32 44, 764 32 85

fax: 29 714 16 29

Sekretariat - 29 714 16 00

Brak opisu obrazka


Do zadań Wydziału Geodezji - „G” należy realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz sprawy z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych, scalenia i wymiany gruntów, a w szczególności:

W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy wykorzystaniu    systemu teleinformatycznego,  w tym:
a)    prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, tworzenie i prowadzenie bazy danych ewidencyjnych oraz udostępnianie zawartych w tej bazie zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
b)    prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym tworzenie
i prowadzenie powiatowej bazy GESUT oraz udostępnianie zawartych w tej bazie zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
c)    prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym:
a)    rejestru cen,
b)    szczegółowych osnów geodezyjnych,
c)    obiektów topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
3) zakładanie, aktualizacja oraz udostępnianie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
4) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
5) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
6) zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych;
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
     i magnetycznych;
8) prowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości, opracowywanie oraz prowadzenie map
i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
9) zapewnienie jednostkom samorządowym (w szczególności: gminom) nieodpłatnego
i bezpośredniego dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest baza ewidencji gruntów i budynków;
10) współpraca z instytucjami państwowymi, urzędami oraz innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
11) przygotowywanie powiatowych i gminnych wykazów gruntów oraz zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
12) prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu oraz na wniosek stron w zakresie obejmującym ewidencję gruntów i budynków, przy uwzględnieniu przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowywanie postanowień lub decyzji kończących dane postępowanie;
13) aktualizacja operatu ewidencyjnego na postawie zarejestrowanych zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz dokumentów wpływających do Starosty uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
14) przyjmowanie oraz realizacja wpływających zamówień na udostępnianie informacji
i danych z bazy z ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in: sporządzanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wykazów zmian gruntowych, zaświadczeń o posiadaniu gruntów;
15) przygotowywanie opłat z tytułu udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
16)  przygotowywanie oraz udostępnianie materiałów zasobu niezbędnych do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych;
17) wydawanie wykonawcom prac geodezyjnych i prac kartograficznych zamówionych materiałów;
18) rejestrowanie, gromadzenie i archiwizowanie zbiorów danych oraz innych materiałów przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez wykonawców prac geodezyjnych lub  kartograficznych;
19) skanowanie zbiorów danych oraz innych materiałów przyjętych do powiatowego zasobu oraz zapewnienie integracji zeskanowanych dokumentów z bazą;
20) przygotowanie warunków technicznych oraz zleceń na wykonanie prac geodezyjnych
i kartograficznych z zakresu obejmującego ewidencję gruntów i budynków,  przeprowadzanie pomiarów kontrolnych obejmujących granice nieruchomości, prawidłowości ujawnionych budynków w ewidencji gruntów;
21) koordynowanie zadań nad zleconymi pracami geodezyjnymi oraz odbiór tych prac;
22) wykonywanie analizy danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym oraz określanie potrzeb przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;
23) wykonywanie analizy danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym oraz określanie potrzeb przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu ostrołęckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;
24) przedkładanie Zarządowi Powiatu rocznego projektu planu obejmującego  potrzeby rzeczowe i finansowe na prace geodezyjne i kartograficzne  oraz  plan dochodów ze sprzedaży i udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów
i informacji z zasobów powiatowego;
25) wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów w zakresie ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen nieruchomości;
26) cyfryzacja Powiatowego  Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
27) bieżąca aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
28) prowadzenie oraz bieżące  zasilanie danymi systemu Geoportal powiatu ostrołęckiego, umożliwiającego dostęp do zbiorów i usług państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego prowadzonego przez Starostę;
29) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W  ZAKRESIE KLASYFIKACJI, REKULTYWACJI I OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wyłączeniem gruntów rolnych
z produkcji, w tym min: przygotowanie decyzji wyłączającej grunt z produkcji rolnej oraz decyzji naliczającej opłaty z chwilą faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji;
2) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem kierunku rekultywacji dla gruntów czasowo wyłączonych z produkcji rolnej lub leśnej;
3) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania;
4) prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na właściciela nieruchomości obowiązku zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
5) przygotowanie decyzji nakładającej obowiązek rekultywacji dla gruntów zagrożonych utratą lub ograniczeniem wartości użytkowej gruntów;
6) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
7) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie dotrzymanie terminu zakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych;
8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
9) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych.

W ZAKRESIE SCALANIA I WYMIANY GRUNTÓW:

prowadzenie postępowania scaleniowego  i wymiennego, wszczynanego z urzędu lub na wniosek organizacji społeczno -  zawodowej rolników w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1989 r. o scalaniu i wymianie gruntów.

2. Szczegółowa struktura Wydziału:

1)    Dyrektor Wydziału (Geodeta Powiatowy);
2)    zastępca dyrektora;
3)    ODDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, KLASYFIKACJI I REKULTYWACJI GRUNTÓW   
a)    wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
b)    wieloosobowe stanowisko ds. klasyfikacji, rekultywacji i ochrony gruntów,
c)    stanowisko ds. informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, publikacji
i udostępniania danych,
d)    wieloosobowe stanowisko – pomoc administracyjna.

4)    POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
a)    wieloosobowe stanowisko ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej,  
b)    wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,
c)    stanowisko ds. uzgadniania, usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Wersja XML