Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych


Pełnomocnik - Artur Romanik

tel. 29 764 49 32 wew. 148


Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych – „POIN” do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanego pełnomocnikiem ochrony, należy:

1) opracowywanie, aktualizowanie i przedstawianie do akceptacji Staroście projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych w Starostwie, w tym:
b) planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji,
c) instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania w Starostwie informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
d) dokumentacji określającej sposób i tryb przetwarzania w Starostwie informacji niejawnych o klauzuli "poufne", jeśli takie informacje będą przetwarzane,
e) dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, w przypadku przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej,
2) zapewnianie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Starostwie, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie,
5) organizowanie i prowadzenie co dwa lata okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Starostwie,
6) organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu informacji niejawnych dla pracowników Starostwa lub osób wykonujących czynności zlecone związane z dostępem do informacji niejawnych,
7) prowadzenie ewidencji:
a) wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
b) pisemnych oświadczeń osób przeszkolonych o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
8) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Starosty,
9) prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających,
10) prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Starostwie lub wykonujących czynności zlecone:
a) które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
b) którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
c) którym cofnięto uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
d) obejmujące wyłącznie dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy ochronie informacji niejawnych,
11) przechowywanie przez co najmniej 20 lat akt zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
12) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii niejawnych,
13) informowanie Starosty o naruszeniu w Starostwie przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także kierownika właściwej jednostki organizacyjnej ABW w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższej,
14) prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przedstawianie Staroście wyników tych postępowań i wniosków,
15) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
16) przekazywanie kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej ABW na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 10, danych osób:
a) uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych,
b) którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
c) wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.


Wersja XML