Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoły praktycznych umiejętności w powiecie ostrołęckim

Projekt został opracowany w odpowiedzi na konkurs w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” - nr RPMA.10.03.01-14-d999/20.

Projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu z Butterfly Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Władysława Dawida 32/1A - jako Lider Projektu, który będzie odpowiedzialny za organizację i zarządzanie projektem w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim oraz pracodawcami z regionu.

W imieniu Powiatu Ostrołęckiego podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań w zakresie określonym dla Powiatu będzie Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu jako Partner Projektu.

Skierowany jest do 123 uczniów technikum, w tym: 
•  35 uczniów ZSP w Baranowie (25 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu oraz 10 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii żywności),
•  40 uczniów ZSP w Łysych (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika agrobiznesu oraz 20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technika technologii żywności),
• 20 uczniów w ZSP w Kadzidle (12 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu),
•  28 uczniów w ZSP w Myszyńcu (20 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz 8 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu).

Celem projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez realizację zajęć specjalistycznych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, wsparcia uczniów dotyczącego doradztwa zawodowego, a także staży uczniowskich u pracodawców z regionu.

Okres realizacji projektu zaplanowany na lata 2021-2022.

Wartość projektu ogółem: 1 399 038,00 zł, łączna wartość dofinansowania 1 189 182,30 zł, co stanowi 85% wartości projektu w tym: 729 946,30 zł - na realizację zadań Lidera oraz 459 236,00 zł - na realizację zadań Partnera.
Lider przekaże Partnerowi środki na finansowanie kosztów realizacji zadania, w związku z czym Powiat Ostrołęcki jako Partner Projektu nie ponosi żadnych nakładów finansowych. Wkład własny niepieniężny stanowi wynajęcie sal własnych na potrzeby realizacji zajęć wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji projektu.

Wersja XML