Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Kogo dotyczy

- nauczyciele zatrudnieni w zespołach i placówkach,dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki,

- byli  nauczyciele,  otrzymujący świadczenie kompensacyjne, nauczyciele-emeryci oraz renciści zespołów i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Zarząd Powiatu w Ostrołęce

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, który składany jest za pośrednictwem właściwego dyrektora zespołu szkół lub placówki oświatowej.

Załączniki:

1)       aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

2)       dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

3)       opinię dyrektora zespołu szkół

PDFWniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.pdf

Tryb załatwienia sprawy

Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrołęce

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 28 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 wew. 159

Podstawa prawna

PDFUchwała Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011 roku.pdfw sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki

Uwagi i dodatkowe informacje

Pomoc zdrowotna może być przyznana w szczególności w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

 

Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby,

2) wysokości udokumentowanych  kosztów leczenia  nauczyciela,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków na leczenie.

 

Nauczyciele mogą ubiegać się o zrefundowanie:

1)  zakupu leków lub sprzętu medycznego,

2)  zabiegu medycznego,

3)  specjalistycznego leczenia,

4)  usług rehabilitacyjnych.

Refundacja poniesionych przez nauczyciela kosztów, o  których mowa w ust. 3 nie może być  wyższa niż 1500 zł. w danym roku kalendarzowym.

Wersja XML