Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 17 grudnia br. została zwołana XXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Sesja rozpocznie się o godzinie  10.00.

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
3.    Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
      1)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030,
      2)    uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2021 rok,  
      3)    zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
            3 lata lub na czas nieoznaczony,
      4)    delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
      5)    wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku
             odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
      6)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020r.
5.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.   
6.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
7.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
8.    Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wersja XML