Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 9 lutego br. została zwołana XXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Sesja rozpocznie się o godzinie  13.00.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.  
3.    Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    rozpatrzenia petycji (Pani Elżbiety Ejzembeg),
2)    rozpatrzenia petycji (Pani Reginy Stepnowskiej),
3)    przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
4)    przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021 – 2023”,  
5)    przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie poprzez zmianę adresu jej siedziby,
6)    zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „W świecie nauki!” w ramach RPO WM 2014 – 2020,
7)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030,
8)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021r.
5.    Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2020r.”
6.    Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w roku 2020”.  
7.    Zapoznanie z „Informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2020r.”.
8.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.   
9.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
11.    Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wersja XML