Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Wszystkie instrukcje, rekomendacje i polecenia wydane poprzez wojewodów organom prowadzącym podmioty pieczy zastępczej dotyczą wszystkich osób w nich przebywających

W zakresie opuszczania podmiotów pieczy zastępczej poza teren budynku przez wychowanków i odwiedzin osób z zewnątrz oraz przyjmowania nowych wychowanków w trybie interwencyjnym.

Zaleca się:

 1. Uniemożliwienie wstępu na teren placówek osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości ich działalności.
 2. Ograniczenie w miarę możliwości aktywności wychowanków poza terenem placówki i informowanie ich o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie, w tym przestrzegania nakazu noszenia maseczek ochronnych i zachowywania odpowiedniego odstępu między pracownikami, a także wychowankami a pracownikami placówek.
 3. W przypadku konieczności przyjęcia nowego wychowanka w trybie interwencyjnym lub po okresie urlopowania zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w celu zminimalizowania możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa w placówce.
 4. Przeprowadzanie pomiaru temperatury dla wszystkich osób wchodzących do placówki/ podmiotu pieczy zastępczej, za ich zgodą.
 5. Wprowadzenie zakazu wchodzenia osobom z zewnątrz w przypadku wykazania, niepokojących objawów choroby zakaźnej, wskazujących na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączki i kaszlu, a także kontaktu z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Zaleca się przyjęcie odpowiednich oświadczeń w formie pisemnej.
 6. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania szczegółowego wywiadu z pracownikami, dotyczącego potencjalnych sytuacji stwarzających ryzyko zakażenia, w których mogli znaleźć się pracownicy.
 7. Umożliwienie wychowankom placówek/ podmiotów pieczy zastępczej osobistego (jeżeli to możliwe ze względów epidemiologicznych) kontaktu z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką lub z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych i zachęcanie do podtrzymywania takich kontaktów, chyba że są one przez sąd zakazane. Za właściwą opiekę nad wychowankiem, w tym za kontakty z rodziną biologiczną i urlopowanie wychowanka do domu rodzinnego, odpowiada osoba prowadząca rodzinną formę pieczy zastępczej lub dyrektor instytucjonalnej formy pieczy zastępczej. Szczególną troską należy otoczyć małe dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.
 8. Kontakt z rodzinami i innymi osobami spoza placówki np. powinien być organizowany w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi /przeszkloną, która uniemożliwia wymianę powietrza między przestrzeniami w którym znajduje się wychowanek pieczy i osoba z zewnątrz.
 9. W sytuacji kontaktu dziecka z osobami z zewnątrz na terenie placówki oraz sytuacjami urlopowania dziecka należy stosować zasady:
  • zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od drugiej osoby lub stosowanie osłon ust i nosa,
  • częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu),
  • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych,
  • regularne sprzątanie często używanych pomieszczeń, takich jak toalety,
  • z użyciem wody z detergentem a w przypadku korzystania przez osoby odizolowane,
  • z ww. pomieszczeń, po każdym ich pobycie w obszarze wspólnym,
  • regularne wietrzenie pomieszczeń.
 10. W sytuacji urlopowania dziecka należy przeprowadzić wywiady z rodzicami przed i po urlopowaniu, a także prowadzić wnikliwą obserwację dziecka po powrocie.
 11. W sytuacji niepokojących objawów wychowanka lub pracownika należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

W zakresie organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej podmiotów pieczy zastępczej.

Zaleca się:

 1. Organizowanie w sposób szczególny życia zbiorowego osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu lub ograniczenie spotkań do małych grup w zależności od wzrostu liczby zakażeń.
 2. Zapewnienie pomocy psychologicznej osobom potrzebującym wsparcia.
 3. W przypadku przyjmowanego podopiecznego zaleca się odseparowanie osoby na okres co najmniej 10 dni od innych podopiecznych.
 4. Wydzielenie dla przyjętego podopiecznego (tymczasowo) osobnych naczyń (talerze, sztućce, szklanki). Zaleca się, aby posiłki dostarczać do pokoju, w którym podopieczny jest tymczasowo odizolowany. Rekomenduje się, aby wydzielić na czas odizolowania osoby przedmioty codziennego użytku, których w tym czasie nie będą używać inne osoby.
 5. Osobom odizolowanym należy zapewnić stałego opiekuna, który będzie dedykowany do opieki wyłącznie nad tą osobą.
 6. Rozmowa z wychowankami i pracownikami nt. celowości czasowego odizolowania, konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny, np. częstego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kaszlu i kichania.
 7. Zapewnienie odpowiedniej opieki wychowankom z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, czyli:
  • promowanie i wspieranie wśród wychowanków higieny rąk i dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego przez wychowanków i pracowników,
  • zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) i dezynfekcji (np. żele dezynfekujące/chusteczki dezynfekujące) w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku oraz w miarę możliwości w każdym pokoju.
 8. Podczas sprawowania opieki (dotyczy to także podopiecznych) przestrzeganie następujących zasad:
  • zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od drugiej osoby lub stosowanie osłon ust i nosa, chyba że jest to niemożliwe (np. ze względu na opiekę nad osobą niesamodzielną),
  • częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu),
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • wywieszanie w widocznych miejscach plakatów edukacyjnych informujących o prawidłowym sposobie mycia rąk, ich dezynfekcji i innych zrachowaniach higienicznych,
  • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowy, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła,
  • regularne przecieranie poręczy z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego;
  • regularne sprzątanie często używanych pomieszczeń, takich jak toalety z użyciem wody z detergentem a w przypadku korzystania przez osoby odizolowane z ww. pomieszczeń, po każdym ich pobycie w obszarze wspólnym,
  • regularne wietrzenie pomieszczeń.
 9. W odniesieniu do organizacji żywienia w placówkach przestrzeganie następujących zasad:
  • należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS,
  • przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych z zakresu bezpieczeństwa żywności, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników,
  • odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów,
   szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
  • korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, tam, gdzie to ma zastosowanie - rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie,
   usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej,
  • należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów,
  • w przypadku, gdy posiłki dostarcza zewnętrzny catering zalecane jest zapewnienie przez firmy cateringowe pojemników i sztućców jednorazowych. Jeżeli jednakże posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane na miejscu na talerze, i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia wielorazowego użytku, to taki sposób podawania posiłków jest właściwy,
  • jeżeli w placówce naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60oC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane,
  • zasady dotyczące mycia zastawy stołowej w placówce są takie same jak opisane powyżej w przypadku przygotowywania (i podawania) posiłku na miejscu.
 10. Monitorowanie stanu zdrowia osób, które nie zostały zdiagnozowane jako osoby zakażone i w sytuacji niepokojących objawów niezwłocznie zawiadomienie telefoniczne lekarza pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady medycznej.
 11. Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia placówek w żywność, środki czystości, środki ochrony osobistej (maski ochronne, rękawice, środki dezynfekcyjne, żele/chusteczki dezynfekcyjne, fartuchy ochronne, pościel jednorazową).

W zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u wychowanka lub pracownika.

Zaleca się

 1. W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w placówce wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy:
  • razie wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu i smaku) bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających w placówce w osobnym pomieszczeniu i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady medycznej,
  • w sytuacji konieczności kontaktów zaleca się, aby osoba odizolowana założyła maseczkę ochronną lub inną osłonę ust i nosa, natomiast pracownik zapewniający opiekę nad podopiecznym – zastosował rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną,
  • w przypadku, gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzielający teleporady podejmie decyzje o zleceniu testu należy skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (która umawia i wysyła karetkę wymazową), w innych przypadkach należy zorganizować transport do punktu wymazowego.
 2. W przypadku zalecenia kwarantanny bezzwłocznie odizolować osobę w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

W zakresie postępowania w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wychowanka/ pracownika podmiotu pieczy zastępczej.

Zaleca się:

 1. W przypadku potwierdzenia u wychowanka/wychowanków lub pracowników/ opiekunów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a którego stan nie spełnia przesłanek do hospitalizacji, należy:
  • wydzielić pomieszczenie/pomieszczenia, w których osoby/osoby zakażone będą przebywać na czas leczenia,
  • w miarę możliwości utworzyć strefę w wydzielonej części budynku, do którego nie będą mieli dostępu pozostali, niezakażeni wychowankowie placówki i niezakażeni pracownicy placówki,
  • monitorować stan zdrowia osób pozostających w izolacji z powodu zakażenia wirusem, z zachowaniem szczególnych procedur minimalizujących możliwość rozprzestrzenia się wirusa na osoby zdrowe,
  • w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pozostających w izolacji zakażonych wychowanków i pracowników, należy niezwłocznie powiadomić o sytuacji lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania porady w sprawie dalszego postępowania.
 2. W przypadku wystąpienia w placówce rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną wirus SARS-CoV-2 u wychowanka, którego stan wskazuje na hospitalizację należy niezwłocznie podjąć działania w celu objęcia go obowiązkową hospitalizacją.
 3. Monitorować stan zdrowia osób, które pozostawały w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną (krąg osób skierowanych do kwarantanny ustala właściwy PPIS oraz decyduje które osoby skierować do nadzoru epidemiologicznego) i w sytuacji niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszność, utrata węchu i smaku) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady medycznej.
 4. Osoby skierowane przez PPIS do kwarantanny odbywają ją w odosobnieniu wg zasad opisanych powyżej.

W zakresie postępowania w przypadku przyjmowania nowego wychowanka placówki/ podmiotu pieczy zastępczej przyjętego w trybie interwencyjnym opracowano procedurę postępowania.

Zaleca się

 1. Zapewnienie izolacji nowo umieszczanego wychowanka od innych wychowanków tego domu na okres co najmniej 10 dni, z uwzględnieniem posiadanej infrastruktury danej jednostki samorządu terytorialnego i konkretnej placówki, w szczególności poprzez pobyt w odizolowanym pomieszczeniu, bez możliwości kontaktu z innymi wychowankami.
 2. Ograniczenie liczby pracowników, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z nowoprzyjętym wychowankiem, zaleca się dedykowanie jednego opiekuna.
 3. Zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego, w tym do noszenia środków ochrony osobistej, w trakcie pracy w bezpośrednim kontakcie z nowym wychowankiem przez pracownika placówki.
 4. Prowadzenie na bieżąco pomiaru temperatury ciała i oceny ewentualnych objawów infekcji dróg oddechowych u wychowanka przyjmowanego do placówki.

W zakresie kadry placówek / podmiotów pieczy zastępczej.

Zaleca się

 1. Skierowanie kadry z placówek, których działalność jest zawieszona do placówek, w których występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad wychowankami, w celu ich wsparcia.
 2. Zabezpieczenie sytuacji dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w sytuacji niemożności sprawowania opieki nad dziećmi przez opiekunów zastępczych.
 3. Włączanie wolontariuszy, studentów do wspomagania placówek w zakresie opieki nad wychowankami, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez te osoby zasad, które zminimalizują możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie placówki.
 4. Zapewnienie ciągłości opieki medycznej.
 5. W razie potrzeby i możliwości prawnych w placówkach zmienić normy czasu pracy pracowników (wprowadzenie tzw. rotacyjnego czasu pracy).
 6. Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania szczegółowego wywiadu z pracownikami podmiotów pieczy zastępczej, dotyczącego potencjalnych sytuacji stwarzających ryzyko zakażenia, w których mogli znaleźć się pracownicy, zwłaszcza osoby świadczące pracę równocześnie w kilku instytucjach.

Przydatne instrukcje:

Wersja XML