Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Dróg Powiatowych zaprasza do konsultacji społecznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do  udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowe Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń.

Materiały informacyjne udostępnione są na stronie internetowej http://www.zdp.ostroleka.pl

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 26 marca 2021 r. e-mailem na adres: 

pocztą tradycyjną  na adres:  Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i  zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne są również udostępnione na stronach Zarządu Dróg Powiatowych  w Ostrołęce i Gminy Rzekuń.

DOCX1_2021_58_2017_konsultacje społeczne.docx
PDF1_2021_58_2017_konsultacje społeczne Goworowo-Tomasze-Rzekuń.pdf
PDF1. PZT _Goworowo-Tomasze-Rzekuń.pdf
PDF2. PZT _Goworowo-Tomasze-Rzekuń.pdf
 

Wersja XML