Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa mostu na Szkwie z dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. Dofinansowanie uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego – 11 województw na kwotę 59 486,3 tys. zł, 36 miast na prawach powiatu na kwotę 157 995,4 tys. zł oraz 73 powiaty na kwotę  118 517,3 tys. zł.  Wśród wspomnianych samorządów są Powiat Ostrołęcki i miasto Ostrołęka.

Powiat Ostrołęcki otrzyma dofinansowanie w wysokości 2.413.09 zł na zadanie pn. "Rozbudowa mostu na rzece  Szkwa w Krysiakach wraz z dojazdem na terenie gminy Łyse". Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.070.00 zł.

Miasto Ostrołęka otrzyma dofinansowanie w wysokości 4.903.90 zł  na przebudowę ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego. Wartość kosztorysowa zadania to 10.594.20 zł.

Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki rezerwy przeznacza się na dofinansowanie:

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, po analizie i weryfikacji wniosków w zakresie zgodności z zapisem ustawowym oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi z przedstawicielami samorządów w październiku 2020 r., przedstawiły wspólne stanowisko w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. Zaproponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.


 

Wersja XML