Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Budynek przy ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 15


Dyrektor - Małgorzata Szczepańska

tel. 29 714 16 02

druki do pobrania.jpeg


Do zadań Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – „BOŚIR” należą sprawy z zakresu udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i geologii, a w szczególności:  

W ZAKRESIE ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ:

1) przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) przygotowywanie projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
3) przygotowywanie projektów decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych;
4) przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
5) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
6) przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę łącznie z projektem budowlanym, oraz zgłoszeń z projektem;
7) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych;
8) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;
9) przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
10) przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki budynków i budowli;
11) przygotowywanie projektów decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
12) przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw w sprawie wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem;
13) przygotowywanie postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sąsiedztwie obszarów kolejowych;
14) przygotowywanie projektów decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
15) przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego;
16) przygotowywanie projektów decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora, oraz przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
17) przygotowywanie projektów decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę, i stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji;
18) prowadzenie:
a) rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,
b) rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) rejestru zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
d) rejestru wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
e) rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
f) ewidencji wydanych dzienników budowy,
g) elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszeń,
h) rejestru wniosków o pozwolenie na rozbiórkę,
i) rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
j) rejestru zgłoszeń z projektem budowlanym, (z art. 29 ust. 1 pkt 1-4, ustawy - Prawo budowlane);
19) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
20) wykonywanie pomiarów w terenie i wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,;
21) współdziałanie z samorządami gminnymi i jednostkami administracji rządowej w zakresie działania wydziału;
22) przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z zakresu wydanych pozwoleń na budowę;
23) uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin w ramach działania powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
24) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy;
25) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W ZAKRESIE LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA:   

1)    prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
2)    powierzanie w drodze porozumienia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nadleśniczym oraz nadzór nad realizacją porozumień;
3)    opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w dziale 020 Leśnictwo, rozdział tych środków zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;
4)    zlecanie planów urządzenia lasu, rozpatrywanie zastrzeżeń do przedstawionych projektów i nadzorowanie wykonanych planów urządzenia lasu;
5)    określanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
6)    wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu;
7)    wydawanie decyzji na zmianę kategorii użytkowania gruntu leśnych;
8)    wydawanie decyzji w sprawach przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia lasu po skutkach klęsk żywiołowych;
9)    wydawanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany urządzenia lasu;
10)    przygotowywanie zarządzeń Starosty Ostrołęckiego z wniosku nadleśniczych o zwalczaniu organizmów szkodliwych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
11)    prowadzenie sprawozdawczości o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych;
12)    wnioskowanie o uznaniu lasu za ochronny;
13)    przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich;
14)    naliczanie czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich oraz jego rozdział dla gmin i nadleśnictw;
15)    wydawanie decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców;
16)    wydawanie decyzji na przetrzymywanie zwierzyny łownej;
17)    przygotowywanie postanowień o zastosowaniu odstrzału lub odłowu zwierzyny łownej;
18)    wykonywanie oceny udatności upraw leśnych;
19)    naliczanie ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej;
20)    przygotowywanie wniosków do AR i MR na środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu upraw leśnych oraz prowadzenie rozliczeń z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa;
21)    sprawowanie kontroli upraw leśnych określonych decyzją o prowadzeniu uprawy w zakresie ich zgodności z planem zalesień a następnie uproszczonym planem urządzenia lasu;
22)    wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
23)    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy oraz naliczanie opłat z tym związanych oraz wymierzanie pieniężnych kar administracyjnych za zniszczenie terenów zieleni i usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia z tych nieruchomości;
24)    wydawanie zaświadczeń, że nieruchomość jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu.

W ZAKRESIE ROLNICTWA:

1)    wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
2)    współpraca ze związkami branżowymi i zawodowymi: Okręgową Stacją Hodowli Zwierząt, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą;
3)    wnioskowanie do Rady Powiatu w zakresie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne oraz uprawnionych do rybactwa;
4)    sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
5)    zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej;
6)    ustalanie w drodze decyzji dla osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody wysokości i rodzaju świadczeń o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym;
7)    orzekanie o nieważności uchwał organów spółki w przypadku ich sprzeczności z prawem lub statutem;
8)    wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej w przypadkach określonych ustawą Prawo wodne;
9)    wyznaczanie likwidatora spółki wodnej w przypadku wydania decyzji o jej rozwiązaniu;
10)    wyznaczanie strzeżonego portu w celu usunięcia statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu.

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

1)    prowadzenie spraw z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
2)    wykonywanie czynności związanych z obroną cywilną w zakresie ochrony środowiska określonych odrębnymi przepisami;
3)    wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
a)    zintegrowanych,
b)    na wytwarzanie odpadów,
c)    na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
4)    udostępnianie informacji o środowisku oraz danych zawartych w publicznie dostępnym wykazie dokumentów;
5)    wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
6)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia;
7)    współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z gospodarką odpadową, ochroną atmosfery, ochroną przed hałasem, ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym;
8)    przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia programów ochrony środowiska;
9)    prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
10)    opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
11)    przyjmowanie informacji o odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej i sposobie zagospodarowania tych odpadów;
12)    wydawanie decyzji zobowiązujących wytwórcę odpadów z wypadku do odpowiedniego zagospodarowania odpadów oraz nakładających obowiązek przekazania odpadów wskazanemu posiadaczowi odpadów;
13)    zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wypadków w sytuacji, gdy:-nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego wobec wytwórcy odpadów lub egzekucja jest bezskuteczna,-występuje konieczność natychmiastowego zagospodarowania odpadów;
14)    wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia w wyniku pomiarów poza zakładem przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu;
15)    przyjmowanie zgłoszeń dla instalacji niewymagających pozwolenia oraz instalacji emitujących pole elektromagnetyczne.

W ZAKRESIE GEOLOGII:

1)    udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
2)    stwierdzane wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin;
3)    zatwierdzanie projektów robót geologicznych;
4)    przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych;
5)    zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
6)    przekazywanie innych dokumentacji geologicznych;
7)    przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia robót geologicznych;
8)    sprawowanie nadzoru nad realizacją uprawnień wynikających z koncesji;
9)    sprawowanie nadzoru nad realizacją robót geologicznych;
10)    gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej;
11)    opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
12)     wykonywanie innych działań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO:

1)    przygotowywanie decyzji, na wniosek zarządu kolei, o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;
2)    ustalanie odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów w przypadku braku umowy stron.

2.    Szczegółowa struktura Wydziału:

1)    Dyrektor Wydziału;
2)    zastępca dyrektora;
3)    geolog powiatowy;
4)    wieloosobowe stanowisko ds. wydawania pozwoleń na budowę;
5)    wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa,  łowiectwa i rolnictwa;
6)    wieloosobowe stanowisko pomoc administracyjna.


Wersja XML