Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Dyrektor - Halina Koźlarzewska

tel. 29 714 16 00


Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – „GN” należy realizacja zadań  z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, a w szczególności:

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU:

1)    tworzenie i prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i powiatu;
2)    określanie wartości nieruchomości pozostających w zasobach;
3)    sporządzanie planu wykorzystania zasobów;
4)    zlecanie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
5)    oddawanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w najem i dzierżawę oraz  naliczanie należności z tych tytułów;
6)    ustalanie cen nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste, zarząd lub użytkowanie,  a także ustalanie opłat rocznych z tych tytułów i stosowanie przysługujących bonifikat od opłat rocznych;
7)    prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat rocznych z tytułu zarządu, prowadzenie postępowania dowodowego i wydawanie decyzji o zmianie wysokości opłaty;
8)    prowadzenie bieżącej aktualizacji ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prowadzenie postępowania dowodowego, wypowiadanie obowiązującej wysokości opłaty rocznej oraz składanie propozycji dotyczących ustalenia nowej opłaty rocznej;
9)    przekazywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku złożenia wniosku przez stronę kwestionującą ustaloną wysokość opłaty rocznej oraz udział w postępowaniu przed Kolegium;
10)    ustalanie na wniosek strony innych terminów uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu;
11)    ustalanie w drodze decyzji administracyjnej ceny nieruchomości i wysokości opłaty rocznej z tytułu zarządu, w stosunku do nieruchomości przekazanych nieodpłatnie w zarząd przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
12)    ustalanie ceny nieruchomości, wysokości stawki procentowej i opłaty rocznej w drodze wypowiedzenia dla użytkowników wieczystych nieruchomości, dla których opłata roczna nie została ustalona przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
13)    zmiany wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w drodze wypowiedzenia dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
14)    prowadzenie sprawozdawczości dot. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności także w zakresie nieruchomości wchodzących w skład zasobów nieruchomości;
15)    przejmowanie nieruchomości do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
16)    przygotowywanie do zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i Powiatu;
17)    administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości;
18)    przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia postępowania sądowego o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;
19)    przygotowywanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
20)    zawiadamianie byłych właścicieli, najemców lokali mieszkalnych, a także osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości o przysługującym im pierwszeństwie w przypadku zbywania nieruchomości;
21)    przygotowywanie i prowadzenie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz
z przygotowaniem dokumentów do uzyskania zgody Wojewody lub Rady Powiatu na zbycie oraz do zawarcia umowy notarialnej;
22)    prowadzenie postępowania i przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz umów
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
23)    prowadzenie postępowania, w tym również przetargowego, i przygotowanie umów  użyczenia i użytkowania, jako ograniczonego prawa rzeczowego;
24)    przygotowywanie dokumentacji dla dokonania darowizny nieruchomości na cele publiczne lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, a także prowadzenie spraw z zakresu zamiany nieruchomości;
25)     przygotowywanie umów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego;
26)    prowadzenie postępowania i przygotowanie umów w sprawie sprzedaży lokali na rzecz ich najemców lub dzierżawców wraz z ustanowieniem odrębnej własności lokali, ustaleniem praw i obowiązków właścicieli lokali, a także prowadzenie postępowania w sprawach sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (lokale zakładowe) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
27)    prowadzenie postępowania i przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokali;
28)    przygotowywanie dokumentacji i oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów pozostających w użytkowaniu spółdzielni, związków spółdzielczych oraz innych osób prawnych, którym przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i które złożyły wniosek przed dniem 31 grudnia 1996 r.;
29)    przygotowywanie umów użytkowania wieczystego lub wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd posiadaczom gruntów, którzy nie  legitymują się dokumentami o przekazaniu im tych nieruchomości, wydanymi w formie przewidzianej prawem w dniu 5 grudnia 1990 r.;
30)    przygotowywanie umów użytkowania wieczystego dla osób prawnych i fizycznych, które do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskały ostateczne decyzje lokalizacyjne lub pozwolenia na budowę i złożyły wnioski o uregulowanie stanu prawnego przed dniem utraty ważności tych decyzji;
31)    przygotowywanie umów użytkowania wieczystego dla spółdzielni i ich związków, Krajowej Rady Spółdzielczej i innych osób prawnych, które zabudowały grunty Skarbu Państwa do dnia 5 grudnia1990 r. za zezwoleniem właściwego organu i zgłosiły roszczenia przed dniem 31 grudnia 1996 r.;
32)    prowadzenie postępowania i przygotowanie umów użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami przed 5 grudnia 1990 r.;
33)    wydawanie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd państwowym  i powiatowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;
34)    wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu;
35)    wydawanie decyzji o przekazywaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek;
36)    przyjmowanie wniosków o przejęcie nieruchomości lub ich części, zbędnych dotychczasowym zarządcom;
37)    występowanie z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli  użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli jej nie zabudował w ustalonym terminie;
38)    ustalanie cen nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu, a także ustalanie stawek procentowych i wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd;
39)    stosowanie bonifikat od ceny nieruchomości, a także bonifikat od opłat rocznych za nieruchomości przekazywane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd;
40)    występowanie z żądaniem zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, jeżeli nabywca przed upływem 10 lat zbył nieruchomość lub wykorzystał na inne cele;
41)    wydawanie decyzji o pozbawieniu udzielonej bonifikaty przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd, jeżeli nastąpiła trwała zmiana celu wykorzystywania nieruchomości lub nieruchomość oddana została w najem lub dzierżawę;
42)    wydawanie decyzji o ustaleniu terminów zabudowy nieruchomości stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego;
43)    ustalanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub przekazywanych w trwały zarząd, a także terminów dodatkowych;
44)    ustalanie w drodze decyzji dodatkowej opłaty rocznej po bezskutecznym upływie terminu zagospodarowania nieruchomości;
45)    protokolarne przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań statutowych jednostek wymienionych w art. 60 ust. 1 i art. 61 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
46)    przekazywanie w trwały zarząd zarządcom dróg publicznych nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i powiatowe, w tym również Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
47)    występowanie z wnioskiem o dokonywanie podziału nieruchomości oraz wydawanie opinii o podziale nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
48)    wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i niektórym osobom prawnym w prawo własności, ustalanie należności za nabycie prawa własności oraz zabezpieczanie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki;
49)    uczestniczenie w postępowaniach regulacyjnych prowadzonych przez komisje majątkowe i komisję regulacyjną w zakresie zwrotu majątków kościołów, związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych, gmin wyznaniowych żydowskich;
50)    ustalania w drodze decyzji wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

W ZAKRESIE WYWŁASZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI, CZASOWYCH ZAJĘĆ I ZWROTÓW NIERUCHOMOŚCI:

1)    prowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego nabycia nieruchomości w drodze umowy notarialnej niezbędnej dla realizacji celów publicznych;
2)    wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego;
3)    występowanie do właściwych sądów o ujawnienie wpisów dotyczących wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w księgach wieczystych;
4)    orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz  o zwrocie nieruchomości;
5)    wypłacanie odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości;
6)    przygotowywanie wniosków o ujawnienie decyzji wywłaszczeniowej w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów;
7)    wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości i zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, pary, gazów  i energii elektrycznej oraz urządzeń technicznych, łączności i sygnalizacji;
8)    ustalanie odszkodowania za straty wyrządzone na skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości;
9)    orzekanie o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, odmowie zwrotu i umorzeniu postępowania;
10)    przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia zwaloryzowanego odszkodowania
w przypadku zwrotu nieruchomości na rzecz byłego właściciela;
11)    występowanie do właściwych sądów o ujawnienie decyzji o zwrocie nieruchomości w księgach wieczystych, a także w ewidencji gruntów.

W ZAKRESIE USTAWY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ:

1)    wyrażanie zgody na inny niż ustawowy termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
2)    wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

W ZAKRESIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE REFORMĘ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ MIENIA POWIATU:

1)    przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej mienia ruchomego i nieruchomego Skarbu Państwa podlegającego przejęciu przez Powiat dla wszystkich jednostek organizacyjnych starostwa oraz dróg powiatowych ,
2)    przygotowywanie dokumentacji i wniosków do Wojewody Mazowieckiego w sprawie przejęcia mienia,
3)    regulowanie w księgach wieczystych spraw własności mienia nieruchomego przejętego przez Powiat,
4)    regulacja stanu prawnego gruntów prywatnych zajętych pod drogi powiatowe w dniu 31.12.1998 r., przygotowywanie wniosków do Wojewody o wydanie decyzji oraz wnioskowanie o wpis prawa własności dróg w księgach wieczystych;
5)    w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  - dokonywanie uzgodnień projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

W ZAKRESIE USTAWY O LASACH:

1)    prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji lub protokołu w sprawie przekazania w zarząd  Lasów Państwowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  albo w decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu;
2)    wydawanie decyzji o ustanowieniu  na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieodpłatnie, z mocy prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna;
3)    wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej:
a)    gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych,  
w przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze,
b)    nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI:

1)    przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczących  nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;
2)    składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosku o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
3)    załatwianie spraw wynikających z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
4)    wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie nieodpłatnego przyznania własności działek na rzecz osób którym przysługuje prawo dożywotniego rolniczego użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa (art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników);
5)    wydawanie decyzji w zakresie nieodpłatnego przekazania na własność działek gruntu właścicielom budynków znajdujących się na terenie gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym).

W ZAKRESIE USTAWY O ZAGOSPODAROWANIU WSPÓLNOT GRUNTOWYCH:

1)    ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę bądź mienie gminne;
2)    ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

W ZAKRESIE USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI:

1)    sporządzenia wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta i przekazanie ich do Krajowego Zasobu Nieruchomości, niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego;
2)    nieodpłatne przekazanie nieruchomości do KZN;
3)    wydanie decyzji potwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu gruntów przekazanych do KZN,

 W ZAKRESIE USTAWY – PRAWO WODNE:

1)    stwierdzanie w drodze decyzji, na wniosek właściwego podmiotu, przejście do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu.

2.    Szczegółowa struktura Wydziału:

1)    Dyrektor Wydziału;
2)    wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;
3)    pomoc administracyjna.


Wersja XML