Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INTERESANTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest:
  1. dla zadań Starosty – Starosta Ostrołęcki,
  2. dla zadań powiatowych – Powiat Ostrołęcki,
  3. dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie – Starostwo Powiatowe w Ostrołęce reprezentowane przez Starostę Ostrołęckiego z siedzibą przy pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

Z Administratorami można skontaktować się:

 1. listownie, na ww. adres korespondencyjny,
 2. pod nr tel.: +48 (29) 764 36 45,
 3. za pośrednictwem adresu e-mail: .  
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w okresach wymaganych przepisami prawa, wskazanymi w instrukcji kancelaryjnej. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania można uzyskać u Administratorów.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. strony postępowania administracyjnego,
  2. organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  3. podmiot świadczące usługi (m. in. informatyczne, doradcze, prawne) na rzecz Administratorów na podstawie zawartych umów.
 3. Na zasadach określonych w RODO, interesantom przysługuje prawo do:
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może jednak uniemożliwić rozpatrzenie sprawy, z którą interesant zwraca się do Administratorów.

PDFInformacje o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (433,16KB)
 

Wersja XML