Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Powiat Ostrołęcki - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, ul. pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: ODO Consulting sp. z o.o., email: d.skowera@odoconsulting.pl, tel.: d.skowera@odoconsulting.pl
 3. Operatorem aplikacji mobilnej zwanym również Procesorem jest: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984 lub w dalszej części netkoncept.com. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza zgłoszenia problemu jest Powiat Ostrołęcki - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce z siedzibą przy pl. gen J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, a Procesorem G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com spółka jawna działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325599, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Partyzancka 5A, 45-801 Opole, NIP: 7542770413, REGON: 532450984, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@netkoncept.com.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularza zgłaszania problemu:
 1. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. urządzenia oraz systemu operacyjnego. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez aplikację mobilną upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
 1. Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:

§ 3

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z aplikacji mobilnej może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu aplikacji.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w § 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z działaniem aplikacji.

§ 4

PLIKI KONFIGURACYJNE

 1. Aplikacja używa plików konfiguracyjnych, które zapisują się po stronie urządzenia usługobiorcy, zbierają ostatni wybrany obszar w kalendarzu wywozu odpadów, identyfikator dla powiadomień PUSH. Po odinstalowaniu aplikacji lub czyszczeniu pamięci lub danych aplikacji wszystkie pliki zostają usunięte z urządzenia.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
 3. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji mobilnej bądź ją odinstaluj.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności.

Wersja XML