Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu pt. ,,Wchodzimy na rynek pracy!”

Informujemy, że Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu , na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do projektu nr RPMA.09.01.00-14-d356/19 pt. ,,Wchodzimy na rynek pracy!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

PDFOgłoszenie o naborze.pdf

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx

Wersja XML