Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła

Wojewoda Mazowiecki z apelem 

o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki
bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych

 
 

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się:

 • domy pomocy społecznej (DPS),
 • placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi,

przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

Decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i jej rodziny. Zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami, rozterkami, pytaniami i często towarzyszy jej lęk o przyszłość. Właśnie dlatego ważne jest, aby została ona podjęta w pełni odpowiedzialnie, w trosce o zapewnienie osobie bliskiej godnych, bezpiecznych warunków życia.

Domy pomocy społecznej oraz placówki całodobowej opieki mogą działać po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Jest ono potwierdzeniem, że spełniają standard określony w przepisach prawa i podlegają kontroli ze strony służb wojewody. DPS-y oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, funkcjonujące na podstawie zezwolenia, wpisane są do odpowiednich rejestrów.

Niestety na rynku usług opiekuńczych istnieją także placówki, które działają bez wymaganego prawem zezwolenia. Na tę kwestię chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Placówki te często ze względu na niższy koszt pobytu oferują usługi na minimalnym poziomie, nie gwarantują odpowiedniej kadry, a tym samym nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Bardzo często mieszczą się w budynkach, które nie są przystosowane do świadczenia usług opiekuńczych przez całą dobę, np. występują w nich bariery architektoniczne.

W związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wymagających wsparcia, apeluję do Państwa o odpowiedzialny wybór. Nie umieszczajmy swoich bliskich w placówce działającej bez zezwolenia!

 
 
 

 

Dodatkowe informacje

Akty prawne regulujące ww. zagadnienia:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

Rozdział 2. Domy pomocy społecznej, art. 54-66,

Rozdział 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, art. 67-69,

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

Rejestr domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/uw- mazowiecki/rejest-domow-pomocy-spolecznei.

Rejestr placówek zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dostępny jest na stronie

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/reiestr-placowek-zapewniaiacvch-calodobowa-opieke-osobom-

niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-Iub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-

przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczei.

Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki można uzyskać w:

 • ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej,
 • Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - e-mail: wps@mazowieckie.pl, tek: 22 695 71 00, 22 695 71 42, 22 695 71 75, 22 695 71 37, 22 695 71 30.
 

Konstanty Radziwiłł

Wojewoda Mazowiecki 

 

 

 

Wersja XML