Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O ulicy Przemysłowej i rozwoju sieci gazowej w powiecie

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone dwóm  bardzo istotnym dla naszego Powiatu i regionu zagadnieniom, mianowicie połączeniu drogi wojewódzkiej nr 627 z ul. Przemysłową i projektowaną obwodnicą Ostrołęki’ oraz zabezpieczeniu elektroenergetycznym dla podmiotów zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Ostrołęce (dotyczyło sieci gazowej, cieplnej i kanalizacji).

W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele samorządu miasta Ostrołęki, gmin z terenu powiatu i miasta Myszyniec, Polskiej Spółki Gazownictwa, zaproszonych przedsiębiorców z ul. Przemysłowej w Ostrołęce, Rejonu Energetycznego w Ostrołęce.

Starosta krótko omówił potrzeby samorządów gminnych w zakresie sieci gazowej, przedstawiając przedstawicielom spółki PSG także informację o zaawansowaniu dokumentacji technicznej na terenie części gmin.

Potrzeby Powiatu w tym zakresie to chociażby podłączenie Zespołu Szkół Powiatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu do sieci gazowej.

- Kiedy jest szansa na realizację gazociągów i podłączeń do nich? – pytał starosta.

Czy potrzeby rozwoju przemysłu na ul. Przemysłowej miałyby wsparcie w większych dostawach gazu? - kontynuował.

Wójt Kadzidła mówił, że od blisko 4 lat zabiega o gazyfikację dużej części gminy Kadzidło. – Mamy potwierdzenie, że Dylewo znalazło się w planie inwestycyjnym spółki – poinformował. W kolejności są:  Chudek, Gleba i Kierzek – wymienił Dariusz Łukaszewski i przyznał, że trudno przewidzieć kiedy i czy w ogóle  uda się zainteresować PSG, by te miejscowości ująć w planie inwestycyjnym spółki,  o co gmina zabiega.

Wójt Bartosz Podolak z kolei pytał o szanse na gazyfikację Borawego, w którym jest duże zainteresowanie mieszkańców podłączeniem do sieci.

Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk nawiązała do planów inwestycyjnych w gminie: mówiła o budowie Centrum Usług Medycznych i planowanej budowie basenu.

- Gmina Myszyniec jest na etapie dokumentowej  projektowej. Będzie poddawana dalszej analizie efektywności ekonomicznej, dlatego  informacja o basenie i dalszej perspektywie rozwojowej gminy jest bardzo istotna dla dalszej realizacji tego zadania. Są to lokomotywy dla gazyfikacji – odpowiedziała przedstawicielka PSG.

- Obecnie w powiecie bez sieci gazowej zostały trzy gminy: Goworowo, Myszyniec i Czarnia – przypomniał starosta. Stąd też w ich przypadku mowa jest o doprowadzeniu sieci gazowej i dopiero potem o  rozwoju i dystrybucji. W pozostałych  gminach sytuacja wygląda inaczej, bo potrzebny jest rozwój sieci. Myślę, że Polska Spółka Gazownictwa ma  potencjał, by te działania prowadzić równolegle.

Wójt gminy Goworowo poinformował,  że w tej chwili gmina ma podpisane umowy na podłączenie do sieci budynków użyteczności publicznej. Zapotrzebowanie jest także od odbiorców indywidualnych.

- Nie faworyzujemy żadnej z gmin, każdą traktujemy po równo i jeśli tylko uzyskujemy czynnik efektywności ekonomicznej, technicznej w każdym jednym przypadku podejmujemy decyzję o gazyfikacji – zapewniała przedstawicielka PSG. – Jeśli brakuje  nam wspomnianego czynnika, wówczas sprawa jest trudniejsza. Szukamy lokomotyw, które nam napędzą inwestycję, by dalej procedować decyzję.

Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiadając na pytania przedsiębiorców (przedstawicieli ZM Pekpol)  o zwiększenie ich zapotrzebowania na gaz, poinformowali o ograniczeniach dla dużych przedsiębiorstw z terenu Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej. Powodem jest brak surowca. – Nie możemy dostarczyć tyle gazu ile byśmy chcieli. Nie mamy go w takich ilościach. Sieć rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie wszystkie duże inwestycje i przyłączanie dużych odbiorców uzależnione jest od zakończenia realizacji gazociągu Polska-Litwa, przewidzianego  na grudzień 2023. Po tej dacie będziemy mogli świadczyć usługi dostaw ciągłych, czyli bez żadnych ograniczeń. W tej chwili dla dużych przedsiębiorstw, o ile jest to przez nie akceptowane, wydajemy warunki na tzw. zasadach przerywanych. W zależności od  poziomu dostępności gazu mogą następować  przerwy w jego dostawie, o czym informujemy przedsiębiorstwa – odpowiedziała przedstawicielka PSG.

Druga część spotkania poświęcona była ulicy Przemysłowej, przejętej przez Powiat od gminy Rzekuń.

- To nasz dzielnica przemysłowa. Teren gospodarczo bardzo ważny i dla gminy, i dla Powiatu – mówił wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak. - Są tam zlokalizowane mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Stale pojawiają się nowe osoby zainteresowane prowadzeniem tam swojej działalności. Dlatego też zależy nam na stworzeniu optymalnych warunków dla firm, które już mają tam swoje siedziby i dla nowych. Razem z panem starostą widzimy potrzebę budowy ulicy Przemysłowej z pełną infrastrukturą i potrzebę połączenia jej z drogą krajową nr  61. Druga tak ważna z punktu widzenia przedsiębiorców droga to ulica  Graniczna, od strony Ostrołęki. Musimy zapewnić na niej  przejezdność, o czym z kolei rozmawiam z panem prezydentem Kulikiem. To miejsce gdzie rozbudowują się już istniejące zakłady i powstają nowe. Dużo osób przyjeżdża do gminy i pyta o działki. Dlatego zależy nam, żeby zapewnić tam  sieć gazową.

Przedstawiciele PSG  przedstawili jak wygląda procedura przyłączeniowa do sieci, ile ona trwa. Pytali też  o perspektywę czasową wykonania ul. Przemysłowej.

- Myślę, że jest dość szybka. Mamy zamiar projektować z panem starostą tę drogę, połączyć ją z drogą nr 61,  a więc wyższej kategorii, by odciążyć komunikacyjnie miasto  i skierować ruch  w inną stronę. Będziemy chcieli jak najszybciej wykonać dokumentację, by móc  aplikować o środki zewnętrzne.

Starosta Stanisław Kubeł przedstawił jak wyglądają obecnie plany inwestycyjne Powiatu, głównie te dotyczące obwodnicy Ostrołęki wraz z budową mostu na Narwi i z jakich źródeł samorząd planuje pozyskać bądź już pozyskał dofinansowanie na jej kolejne odcinki.

Starosta poinformował, że Powiat Ostrołęcki przygotowuje się do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Przemysłowej z przejściem przez tory, następnie wzdłuż torów do przejętej od gminy Rzekuń drogi w Goworkach do Nowej Wsi. Omówiono parametry techniczne, przepływ komunikacyjny, proponowane rozwiązania infrastrukturalne.

- Będziemy dopracowywać szczegółowe rozwiązania na spotkaniach roboczych, by zapewnić obsługę firmom zlokalizowanym przy ulicy, włączenia do drogi – mówił starosta zapowiadając tym samym kolejne spotkania.

Wersja XML