Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące drogi powiatowej Ostrołęka-Dzbenin

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowy drogi powiatowej Ostrołęka-Dzbenin od km 0+000 do ok. km 2+401 z przejazdem przez teren kolejowy pod mostem kolejowym - długości ok. 2 401 m i oświetleniem od ok. km 0+000 do ok. km 0+350 – długości ok. 350 m.

Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl w dniu 24.11.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 08 grudnia 2021 r. e-mailem na adres: ,  pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostały również udostępnione na stronach Zarządu Dróg Powiatowych  w Ostrołęce i gminy Rzekuń.

PDFRys. 2.3.PZT_SOR.pdf (2,78MB)
PDFRys. 2.2.PZT_SOR.pdf (2,42MB)
PDFRys. 2.1.PZT_SOR.pdf (2,34MB)
PDFRys. 1. Plan orientacyjny_SOR.pdf (766,70KB)
PDF3_2021_144_2021_konsultacje społeczne Dzbenin_.pdf (55,39KB)

Wersja XML