Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI sesja Rady Powiatu

Sesja odbędzie się, 13 grudnia (poniedziałek) zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r., poz.1842, ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Początek sesji o godzinie  1300.

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ostrołęckiego na rzecz Gminy Kadzidło

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2031

3) zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021r.

4) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim

5) przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021 – 2030”

6) przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  w Powiecie Ostrołęckim na lata 2021 – 2030”

7) podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej

8) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Ostrołęckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 1. Zapoznanie z informacją podmiotów, którym zostały złożone oświadczenia majątkowe obejmujące 2020r.
 2. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 5. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.
Wersja XML