Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowy Powiat

cyfrowy powiat 1.jpeg

Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości 265 491,00 zł na realizację programu finansowanego z Funduszy Europejskich, złożonego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem realizacji grantu jest: 

podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego poprzez modernizację sieci LAN w celu zwiększenia redundancji i wydajności, zakup zintegrowanego systemu ochrony sieci, zakup nowego systemu serwerowego, licencji dostępowych oraz doposażenie serwerowni w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia pozwalające dokonywać monitoringu (również zdalnego) dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobów jednostki. Zwiększenie stopnia dojrzałości e-usług publicznych, zakup i wdrożenie licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z funkcjonalnością elektronicznej komunikacji z jednostkami organizacyjnymi w zakresie elektronicznych dokumentów sprawozdań, elektronicznych dokumentów wniosków o zmianę w planie, sporządzania elektronicznego dokumentu zbiorczej deklaracji VAT. Szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, podniesie stanu wiedzy pracowników, którzy na co dzień realizują zadania związane z administracją systemów teleinformatycznych oraz przetwarzaniem dokumentów elektronicznych. Doposażenie starostwa w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje) w celu realizacji e-usług i pracy zdalnej na wypadek zagrożeń typu Covid-19 itp.

Dysponent środków: Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
Okres realizacji zadania: do 31 październik 2023 r. 
Wartość projektu: 265 491,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 265 491,00 PLN (100% kosztów kwalifikowanych)

Umowa o powierzenie grantu została podpisana 19 października 2022 roku.
 

Wersja XML